B É R L E T

ÁLTLÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Fuss Babakocsival Egyesület (Nyilvántartásiszám 4502; székhely:1174 Budapest, Wéber Károly utca 7), mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) jelen általános bérleti szerződési feltételek és az 1. számú mellékletben feltüntetett díjszabás mellett adja bérbe bérlőnek a díjszabásban leírt eszközöket.

1. Fogalom-meghatározások

Bérelt eszköz: az 1 számú mellékletben feltüntetett díjszabásban szereplő eszközök és azok tartozékai

Bérlő: A Bérbeadóval jelen ÁSZF alapján, külön bérleti szerződéssel szerződéses jogviszonyt létesítő belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.

Bérelt eszköz használója: bármely bel- vagy külföldi természetes személy, aki a bérelt eszközt a Bérlő nevében használja. A bérelt eszközt kizárólag az egyedi bérleti szerződésben feltüntetett személyek használhatják, illetőleg kezelhetik.

Lopáskár: a rablás és a jogtalan használat céljából történő önkényes elvételből származó kár, illetve ezen időszak alatt bekövetkezett rongálódás. Ennek minősül a bérlet eszköz alkatrészeinek, tartozékainak ellopásával kapcsolatosan keletkezett károsodás is, ideértve a lopási kísérlet eredményeként adódó rongálódási kár akkor is, ha a bérelt eszköz megkerült.

Amennyiben a jelen ÁSZF a Bérlőre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, ez a rendelkezés alkalmazandó a bérelt eszköz használójára is.

2. A bérelt eszköz átvétele, használata, visszaszolgáltatása

2.1. A Bérlő a bérelt eszköz átvételekor köteles meggyőződni annak állapotáról. Amennyiben a Bérlő bármilyen sérülést, rendellenességet, hiányosságot észlel a bérelt eszközön, köteles erről a Bérbeadó képviseletében jelen lévő munkatársat haladéktalanul tájékoztatni és gondoskodni arról, hogy a sérülés tényét, rendellenesség, hiányosság tényét írásban vagy egyéb formában (pl. fénykép) rögzítsék. Ennek elmulasztásából eredő kár a Bérlőt terheli.

2.2. A Bérlő köteles a bérelt eszközt a Bérbeadó képviselőjének tájékoztatása szerint, illetőleg amennyiben erre sor kerül, a Bérlő képviselője által átadott használati-kezelési útmutató szerint használni, kezelni, gépjárműbe beszerelni.

2.2. A Bérlő köteles a bérlet eszköz használata során:

          – minden bel-, illetőleg külföldi jogszabályt, hatósági előírást betartani,

– a bérelt eszközt és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni,

– a bérelt eszközzel együtt esetlegesen átadott okmányokat (pl. műbizonylat) gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni,

– a bérelt eszközt a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármely csekély időre, illetéktelen személyek elől elzártan tartani, a bérelt eszköz magára hagyásakor fokozott körültekintést és a tőle elvárható gondosságot tanúsítani minden esetben,

2.3. A használaton kívül hagyott bérelt eszközben tárolt értékekért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

2.4. A bérelt eszközt tilos különösen

– teherszállításra használni,

– a műbizonylatban szereplő legnagyobb súlyt meghaladóan megterhelni,

– alkohol, kábítószer vagy az érzékelést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt használni, használatát, kezelését ilyen személynek átengedni,

– a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül külföldön használni.

2.5. A Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül és a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásával jár, amennyiben a Bérlő a bérelt eszközt bűncselekmény elkövetésére használja, és az illetékes hatóság a bérelt eszközt lefoglalja. Amennyiben a lefoglalást elrendelő hatóság a bérelt eszközt a lefoglalás alól feloldja, a Bérlő a lefoglalás feloldását követően nem jogosult a bérelt eszköz további használatára. Bérlő a bérelt eszköznek a hatóság általi visszaszolgáltatása dátumáig bérleti díj megfizetésére köteles.

2.6. Bérlő köteles a bérelt eszközt és tartozékait az egyedi bérleti szerződésében rögzített a „Megállapodás szerinti leadás helye és ideje” rovatban megjelölt helyen és időpontban az üzleti nyitva tartás ideje alatt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaszolgáltatni.

2.7. Amennyiben Bérlő a bérelt eszközt rendeltetésellenesen használta, vagy az különösen szennyezett, olyan mértékben, amely miatt a bérelt eszköz teljes körű tisztítása válik szükségessé, az ebből származó kárt és költségeket Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni.

2.8. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt eszközt a bérleti időszak végén nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a bérelt eszköz állapotfelmérésére és a bérleti szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, amely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni.

2.9. Amennyiben Bérlő a leadásnál nem tud jelen lenni, köteles a bérelt eszközről– annak mindegyik oldaláról – a visszaszolgáltatás időpontjában fényképet készíteni úgy és a fényképeket az egyedi bérleti szerződésben kapcsolattartásra Bérbeadó részéről megjelölt e-mail címre megküldeni. Ennek elmaradása esetén Bérlő nem jogosult vitatni az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyvet és fényképfelvételt, amelyeket igény szerint a Bérlőnek Bérbeadó e-mailben és postai úton megküld. Bérlő tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége fennáll, amelyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is. Amennyiben Bérbeadó kártérítési igényt érvényesít, úgy az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyv és fényképfelvételek kézhezvételét követő három munkanapon belül Bérlő az általa készített fényképek birtokában jogosult csak vitatni a kár keletkezését.

3. Bérleti díj, egyéb díjak és óvadék

3.1. A Bérbeadó és a Bérlő között a bérleti szerződés – amennyiben a felek eltérően nem rendelkeznek – a bérelt eszköz egyedi bérleti szerződésében foglalt díjszabás szerint jön létre.

3.2. Amennyiben Bérlő kártyás fizetőeszközt vesz igénybe a bérleti díj rendezésére, a dombornyomott kártya vagy hitelkártya elfogadott érvényessége a várható bérleti időszak vége plusz 2 hónap.

3.3. A szerződés megkötésekor Bérlő a díjszabásban meghatározott óvadék fizetésére köteles, amely biztosítékul szolgál Bérlő által a Bérbeadónak esetlegesen okozott károkért és Bérlő egyéb tartozásaiért.

3.4. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.

3.5. Hitelkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával Bérbeadó elfogadó bankjához intézett elő-engedély kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő szám­láján. Az óvadék zárolásának feloldásáról – ha az óvadék nem kerül felhasználásra – Bérbeadó a bérlet megszűnésekor írásban értesíti a bankot. A feloldás kezdeménye­zésén túl Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeg illetve a további banki ügyintézés kapcsán.

3.6. Amennyiben Bérlő a bérelt eszközt nem a „Megállapodás szerinti leadás helye” rovatban szereplő helyen adja le, illetve ha ott adja is le, de az nem egyezik a bérbeadó irodával, a mindenkor érvényes díjszabás szerinti visszaszállítási díjat a bérbeadó irodáig Bérlő köteles megfizetni.

3.7. A bérleti díj magában foglalja:

– a kötelezően előírt javítások (kivéve a Bérlő által okozott károkból eredő javítás) és a rendeltetésszerű használatból eredő karbantartások, így pl. a tervszerű műszaki karbantartás költségeit,

– a rendeltetésszerű használattal járó rendes elhasználódásból eredő tisztítás költségeit,

– a díjszabásban meghatározott szolgáltatások ellenértékét és költségeit.

3.8. A bérlet ideje alatt felmerülő esetleges egyéb költségek Bérlőt terhelik. Amennyiben Bérlő a bérelt eszközt nem rendeltetésszerűen használja és ezzel szabálysértést vagy bűncselekményt követ el, Bérlő tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó szabálysértésével és a bérelt eszközben okozott káreseményekkel kapcsolatos költségeket (bírságok, és a mindenkori adminisztrációs díj stb.), továbbá egyéb közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesítse a bérlet megszűnését követően is.

4. A bérlet időtartama

4.1. A minimális bérleti időtartam egy nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, amely – amennyiben a felek eltérően nem rendelkeznek – a bérelt eszköz átvételének az egyedi bérleti szerződésében feltüntetett időpontjában kezdődik.

4.2. Bérbeadó 1 plusz nap felszámítására jogosult, amennyiben Bérlő a bérlet kezdő időpontjához (óra) képest a gépjárművet 30 perccel később szolgáltatja vissza. Ha Bérlő a gépjárművet továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell Bérbeadó tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. A 30 napot meghaladó bérlet esetén a bérleti szerződés lejártakor a bérelt eszköz egyidejű bemutatása mellett új bérleti szerződést köthetnek.

4.3. A jelen ÁSZF Bérlő általi megszegése esetén, vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a bérelt eszközt kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, vagy a Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi, valamint késedelmét nem menti ki, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a bérelt eszközt Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges mértékű önhatalom eszközével is élve. A bérelt eszköz késedelmes (24 órán túli) visszaszolgáltatása esetén Bérbeadó jogosult vélelmezni, hogy a bérelt eszközre nézve Bérlő a Büntető Törvénykönyvbe ütköző sikkasztást követett el, ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a bérelt eszközt köröztetni.

5. Bérlő kártérítési felelőssége

5.1. Bérlő a teljes, akár a bérelt eszköz mindenkori beszerzési értékéig terjedő kárösszeget és felmerülő költségeket köteles megtéríteni az ÁSZF megszegése esetén, és különösen a következő esetekben:

– a bérelt eszköz gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,

– a bérelt eszköz gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,

– a bérelt eszköz rakterületének túlterhelése, a rakterület sérülése,

– a bérelt eszköz bérlet időtartama alatt keletkezett károsodása, ami nem balesetből származik,

– a bérelt eszköz alkatrészeinek, tartozékainak, felszereléseinek mindennemű hiánya,

– a bérelt eszközben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért (amennyiben a bérelt eszköz előkerült),

– Bérlő minden olyan jogellenes cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

5.2. a bérelt eszköz ellopása és lopáskár esetén (amennyiben a bérelt eszköz nem került elő) Bérlő köteles a bérelt eszköz újkori bruttó beszerzési árából a biztosító által nem fedezett mértéket viselni.

5.3. A biztosítóval, illetve a bérelt eszköz eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, pervitel Bérbeadó feladatát és költségét képezi.

6. Műszaki meghibásodásra vonatkozó rendelkezések

6.1. A bérelt eszköz – rendeltetésszerű használat körében felmerülő – meghibásodása esetén Bérlő az egyedi bérleti szerződésben szereplő kapcsolattartási címeken és telefonszámokon köteles intézkedést kérni Bérbeadótól a bérelt eszköz javításával vagy cseréjével kapcsolatban.

6.2. A bérelt eszköz elháríthatatlan hibája esetén Bérlő csere eszközt jogosult igényelni a bérlet hátralévő időtartamára a fenti 6.1. pontban foglalt módon. A csereeszközt a Bérlő az üzlet nyitvatartási idejében veheti át.

7. Felek együttműködési kötelezettsége

7.1. Bérlő köteles személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a bérelt eszköz rongálása, ellopása esetén rendőrségi feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazolólap, stb.) a Bérbeadó irodájában leadni. Balesetnél Bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. balesetben résztvevő járművek rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).

7.2. Baleset esetén Bérlőnek nincs megegyezési joga, Bérbeadó nevében semminemű elismerő nyilatkozat megtételére nem jogosult.

7.3. Bérlő köteles a bérlet eszközzel kapcsolatos minden közúti eseményt (baleset, lopás, hatósági lefoglalás, szabálysértési bírság kiszabása stb.), valamint az általa elkövetett közlekedési szabálysértéseket 24 órán belül jelenteni a Bérbeadó képviselőjének. Bérlő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles – Bérbeadó költségére – gondoskodni a bérelt eszköz biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és szükség esetén – így közigazgatási vagy szabálysértési bírság kiszabása, közlekedési szabálysértés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – jogosult az arra illetékes hatóságok részére átadni.

8.2. Bérbeadó kizárja felelősségét a Bérlő által a bérelt eszközben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, amelyek Bérlőt a bérelt eszköz meghibásodásából eredően érik. Bérbeadó kizárja felelősségét a Bérlő minden olyan káráért, amely a bérelt eszköz Bérlő általi nem rendeltetésszerű használatából ered.

8.3. Bérbeadó jogosult az általa vásárolt szolgáltatást is továbbértékesíteni közvetített szolgáltatásként.

8.4. A jelen ÁSZF a Bérbeadó és Bérlő között létrejött mindenkori egyedi bérleti szerződésben nem szabályozott kérdések esetére irányadó, Bérbeadó köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket Bérlő rendelkezésére bocsátani.

8.5. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, gazdálkodó szervezet Bérlő esetében 40 EUR behajtási költségátalányt is köteles Bérbeadó részére fizetni. Bérbeadó a Ptk. szerinti elszámolási sorrendtől eltérhet.

8.6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kelt: Budapest, 2018. 03.01